ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK ÉS A HONLAP LÁTOGATÓI RÉSZÉRE
A SZERVIZ-TRADE KFT. ÖSSZES ÜZLETÁGÁRA VONATKOZÓLAG:
  1. AUTÓSZERVIZ ÉS VIZSGABÁZIS
  2. IPARI KEREK ÉS GÖRGŐK ÜZLETÁG
  3. GARÁZSIPARI ÜZLETÁG

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) 20. § (1) és (2) bekezdése előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

A jelen tájékoztatóval e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A jelen tájékoztató megalkotása során figyelembe vett jogszabályok:

– GDPR;
– Infotv.;
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);
– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”);
– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”)
– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény („Új Be.”)
– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény („Szbtv.”)
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
– a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet („KRESZ”);
– a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet („KöHÉM Rendelet”);
– a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény („Knytv.”);
– az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet („Eredetiségvizsgálati Korm. rend.”).

2. Adatkezelő megnevezése:

Név: SZERVIZ-TRADE Kft.

Székhely: 1147 Budapest, Csömöri út 116.
Cégjegyzékszám: 01-09-162364
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10393666-2-42
Képviseli: Csirmaz Gáspárné, ügyvezető
Telefonszám: [06 1 363 46 67] E-mail cím: info@szerviztrade.hu
Honlap: https://szerviztrade.hu/ (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

3. A jelen tájékoztató célja és felépítése

Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint arról, hogy harmadik országba történik-e adattovábbítás. A jelen tájékoztató az érintett jogairól is tájékoztat.

A jelen tájékoztatóval Adatkezelő biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, közlését, valamint megsemmisítését, elvesztését illetve nyilvánosságra hozatalát.

Tekintettel arra, hogy Adatkezelő működésében három üzletág, a szerviz-, a kerék- és a garázsipar- üzletág lényegesen elkülönül egymástól, a könnyebb átláthatóság kedvéért, az általános rendelkezéseket követően jelen tájékoztatót is üzletágakra bontottuk.

4. A jelen tájékoztatóban használt fogalmak:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Ezen felül személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, betekintés,közlése továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az érintett hozzáférési joga: az érintett jogosult az adatkezelőtől arra vonatkozó visszajelzést kapni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és meghatározott információkhoz (pl. az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, személyes adatok tárolásának időtartama).

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatvédelmi incidens: a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogelleneskezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, közlés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam (Európai Gazdasági Térség).

5. Az adatkezelés általános szabályai
5.1. Az adatkezelés alapelvei

Adatkezelőnél minden személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, amelynek értelmében Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a céllal összeegyeztethető módon. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Az adattakarékosság elvéből következően a kezelt adatoknak az adatkezelés céljának szempontjából megfelelőeknek és relevánsaknak kell lenniük és a szükségesre kell korlátozódniuk.

A kezelt személyes adatoknakpontosnak, teljesnek és naprakésznek kell lenniük, az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.

Adatkezelő biztosítja a rendszerek helyreállíthatóságát, valamint annak ellenőrizhetőségét, hogy a személyes adatokat mely harmadik személyeknek továbbítják.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintett azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság).

Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve azok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is (integritás és bizalmas jelleg).

Az adattovábbítás az adatkezelés célját szolgáló adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység részét képező művelet, amely során Adatkezelőa megfelelő jogalap szerint külső magán- vagy jogi személynek, felügyeleti szervezetnek előre meghatározott adatokat, meghatározott módon, előírt időpontban és/vagy rendszerességgel átadja.

Adattovábbításra minden esetben csak az érintett kifejezett, egyértelmű hozzájárulása vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adja harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat- lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

5.2. Adatbiztonság

Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adat

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A fentiek érdekében az adatkezelés ideje alatt az érintett személyes adatait az Adatkezelő azon munkavállalói, vezetői ismerhetik meg, akiknek erre munkavégzésükhöz vagy jogi/gazdasági érdekük alapján szükségük van, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Ezen túl ezeket a személyesadatokat csak olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, ha az adathoz való hozzáférés munkaköri feladataik ellátáshoz szükséges.Adatkezelő az ilyen szolgáltatókkal, megbízottakkal kötött szerződésekben biztosítja az adatvédelmi előírásoknak megfelelő adatkezelést, illetve a megfelelő titoktartást.

A személyes adatok biztonságát Adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen/jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést, megsemmisülést, törlést, hozzáférhetetlenné válást, valamint a jogosulatlan adatbevitelt. Adatkezelő ennek keretében gondoskodik a személyes adatok megfelelő elektronikus védelméről (az ehhez használt eszközök

rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről és frissítéséről), valamint arról, hogy a személyes adatokat tároló eszközt (szervert) megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezze el.

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából Adatkezelő nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6. Az érintettek jogai

Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai. Az érintett a jogait
– a kötelező adatkezelés eseteit kivéve – valamennyi adatkezelés során gyakorolhatja.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

a. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

– arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
– az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
– az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;
– az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
– a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
– az adatkezelés időtartamáról;
– azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– az adatkezelés következményeiről;
– az érintett jogairól;

– az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

b. Helyesbítéshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

c. Törléshez való jog:

Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
– a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

d. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

e. Adathordozhatósághoz való jog:

Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

f. Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1400; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

II. A AUTÓSZERELŐ ÉS VIZSGABÁZIS ÜZLETÁGBAN MEGJELENŐ EGYES ADATKEZELÉSEK

1. Szereléssel, javítással kapcsolatos adatkezelés

Minden, szervizünket igénybe vevő ügyfelünkre vonatkozóan az általuk megrendelt szerelésekkel, javításokkal (szolgáltatás)kapcsolatban munkalapot veszünk fel. Ezen munkalap egyrészt tartalmazza a szolgáltatás jellegét és annak részleteit, valamint a szolgáltatással kapcsolatos egyeztetéshez, az arról való értesítéshez szükséges ügyféladatokat. Tekintettel arra, hogy ügyfeleink a legtöbb esetben a szolgáltatást nem várják meg a helyszínen, hanem a szolgáltatásnyújtást követően térnek vissza szervizünkbe a gépjárművükért, a velük való kapcsolattartás elengedhetetlen.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatásnyújtással (gépjármű szerelése, javítása) kapcsolatos kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint a Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és utónév / cégnév, lakcím, székhely, telefonszám, jogi személy esetén képviselő, kapcsolattartó vezeték- és utóneve és telefonszáma, gépjármű rendszáma és alvázszáma, motorszám, forgalmi engedély száma

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás
Progen Kft. 1118 Budapest, Homonna u. 8/A Ügyviteli rendszer biztosítása

Más adattovábbítás: a szolgáltatással kapcsolatos jogvita esetén Adatkezelő a jogvitával kapcsolatos iratokat (munkalap, számla) átadja a jogvitával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi irodának)

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], hogy a megkötött szerződés a részére teljesítésre kerüljön [Ptk. 6:137. § és 6:215. § (1) bek.].

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelő szolgáltatásait nem veheti igénybe.

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

2. Műszaki vizsgáztatással kapcsolatos adatkezelés

A KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a közlekedésben kizárólag olyan járművel szabad részt venni, aminek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek. Ennek érdekében Önnek járművét bizonyos időszakonként kötelező műszaki vizsgának alávetni. Műszaki vizsgára járművet csak annak tulajdonosa, üzembentartója vagy meghatalmazottjuk hozhat el.

A műszaki vizsgáztatással kapcsolatban munkalapot veszünk fel.

Mi az általunk végzett műszaki vizsgáról a közlekedési hatóság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.; postacím: 1389 Budapest, Pf.: 102.; e-mail cím: office@nkh.gov.hu;) által meghatározott tartalmú adatlapot állítunk ki. Ezt az adatlapot – abban az esetben, ha meghatalmazott jár el, a meghatalmazással együtt – legfeljebb, a műszaki vizsgától számított 15 nap elteltével továbbítjuk a közlekedési hatóságnak. Az adatlapot ezt követően mi nem tudjuk elérni, a vonatkozó meghatalmazás eredeti (papír alapú) példányát pedig az adatlap továbbításával egyidejűleg megsemmisítjük.

Az adatkezelés célja: műszaki vizsgáztatás elvégzése, az ezzel kapcsolatos, Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, KöHÉM

Rendelet 11. § (3) bek.,12. § (1), (9b) és (11) bek., valamint a Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései].

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és utónév / cégnév, lakcím, székhely, telefonszám, jogi személy esetén képviselő, kapcsolattartó vezeték- és utóneve és telefonszáma, gépjármű rendszáma és alvázszáma, motorszám, forgalmi engedély száma, továbbá személyi igazolvány száma a közlekedési hatóság adatlapon.

Az adatkezelés időtartama: a közlekedési hatóság által rendszeresített adatlapot a műszaki vizsgáztatástól számított 15 napig, a munkalapot a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: közlekedési hatóság

Más adattovábbítás: a közlekedési hatóság felé

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, KöHÉM Rendelet 12. § (9b) és
(11) bek.]

Más adattovábbítás: a szolgáltatással kapcsolatos jogvita esetén Adatkezelő a jogvitával kapcsolatos iratokat (munkalap, számla) átadja a jogvitával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi irodának)

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], hogy a megkötött szerződés a részére teljesítésre kerüljön [Ptk. 6:137. § és 6:215. § (1) bek.].

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelő szolgáltatásait nem veheti igénybe.

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon (munkalap és számla) és elektronikusan (munkalap és számla) is.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)– a kötelező adatkezelés kivételével –
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

3. Műszaki vizsga érvényességi idejének lejártával kapcsolatos adatkezelés

Műszaki vizsgáink csak meghatározott ideig érvényesek: új személygépjármű esetén 4 évig, 4 éves vagy annál régebbi gépjármű esetén pedig 2 évig. A műszaki érvényességi idő lejárta előtt újabb műszaki vizsga elvégzésére van szükség. Annak érdekében, hogy Ön semmiképpen se feledkezzen meg a nálunk végzett műszaki vizsga érvényességének lejártáról, lehetősége van kérni, hogy az érvényességi idő lejárta előtt 30 nappal postai emlékeztetőt küldjünk Önnek a lejáratról.

Az adatkezelés célja: Adatkezelő által végzett műszaki vizsga érvényességének lejártával kapcsolatos értesítés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és utónév, cím, műszaki vizsgáztatás időpontja.

Az adatkezelés időtartama:a műszaki vizsga érvényességi idejének lejártáig vagy az érintett gépjárművének következő műszaki vizsgáztatásáig.

Adatfeldolgozó igénybevétele: –

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelőtől nem kap e-mailes értesítést a műszaki vizsga érvényességi idejének leteltéről.

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4. Eredetiségvizsgálattal kapcsolatos adatkezelés

Szervizünkben eredetiségvizsgálatot is végzünk, ezzel kapcsolatban munkalapot veszünk fel.

Mi az általunk végzett eredetiségvizsgálatról az Belügy Minisztérium által üzemeltetett KERT szoftver program, által meghatározott tartalmú adatlapot állítunk ki. Ezt az adatlapot – abban az esetben, ha meghatalmazott jár el, a meghatalmazással együtt – legfeljebb, az eredetiségvizsgálattól számított 1 nap elteltével továbbítjuk a KERT programba. Az adatlapot ezt követően mi nem tudjuk elérni, a vonatkozó meghatalmazás eredeti (papír alapú) példányát pedig az adatlap továbbításával egyidejűleg visszaadjuk az ügyfélnek.

Az adatkezelés célja: eredetiségvizsgálat elvégzése, az ezzel kapcsolatos, Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Knytv. 33/A.;Eredetiségvizsgálati Korm. rend. 2. § (4) bek., valamint a Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései]

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és utónév / cégnév, lakcím, székhely, telefonszám, jogi személy esetén képviselő, kapcsolattartó vezeték- és utóneve és telefonszáma, gépjármű rendszáma és alvázszáma, motorszám, forgalmi engedély száma és személyi igazolvány száma az KERT adatlapon.

Az adatkezelés időtartama: BM – KERT program által rendszeresített adatlapot az eredetiségvizsgálattól számított 1 napig, a munkalapot a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: BM

Más adattovábbítás: BM

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Knytv. 33/A.; Eredetiségvizsgálati Korm. rend. 3. § (1) bek.]

Más adattovábbítás: a szolgáltatással kapcsolatos jogvita esetén Adatkezelő a jogvitával kapcsolatos iratokat (munkalap, számla) átadja a jogvitával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi irodának)

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], hogy a megkötött szerződés a részére teljesítésre kerüljön [Ptk. 6:137. § és 6:215. § (1) bek.].

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelő szolgáltatásait nem veheti igénybe.

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon (munkalap és számla) és elektronikusan (munkalap és számla)

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli) – a kötelező adatkezelés kivételével –
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5. Gumitárolás

Szervizünk a gépjárművek gumijainak tárolását is vállalja (pl. a téli gumikra cserélésnél átvesszük a nyári gumit, és azt az azok visszahelyezéséig őrizzük). Az ezzel kapcsolatos, ügyféllel kötött szerződés teljesítésével és a kapcsolattartás összefüggésben kezeljük az ügyfél által megadott személyes adatokat.

Az adatkezelés célja: Adatkezelő által végzett gumitárolással kapcsolatos szerződés teljesítése (így pl. a gumikról és a hozzá tartozó ügyfélről megfelelő nyilvántartás vezetése), kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint a Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja]

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és utónév, cégnév, cím, székhely, telefonszám, gépjármű rendszáma.

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: –

Más adattovábbítás: a szolgáltatással kapcsolatos jogvita esetén Adatkezelő a jogvitával kapcsolatos iratokat (munkalap, számla) átadja a jogvitával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi irodának)

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], hogy a megkötött szerződés a részére teljesítésre kerüljön [Ptk. 6:137. § és 6:215. § (1) bek.].

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelő szolgáltatásait nem veheti igénybe.

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6. Partnerlista vezetése
Ügyfeleinkről folyamatosan aktualizált listát vezetünk a későbbi kapcsolattartás és esetleges későbbi üzletkötés céljából, egyéb célra nem használjuk. A partnerlista kizárólag az Ön által később kezdeményezett kapcsolattartásnak vagy későbbi esetleges szerződés megkötésének megkönnyítésére szolgál.

Az Ön kérésére természetesen haladéktalanul töröljük Önt a listáról.

Az adatkezelés célja:az érintett által kezdeményezett kapcsolattartás és az érintettel esetlegesen később kötött szerződés előkészítésének megkönnyítése.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

A jogos érdek megnevezése: Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy ügyfeleinek adatait ne kelljen minden egyes érintett általi kapcsolatfelvétel vagy újabb szerződéskötés során rögzítenie.

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és utónév, cégnév, székhelycím, lakcím, telefonszám, jogi személy esetén képviselő, kapcsolattartó vezeték- és utóneve és telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: érintett kérelmére való törlésig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás
Progen Kft. 1118 Budapest, Homonna u. 8/A Ügyviteli rendszer biztosítása

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintettnek az újabb kapcsolatfelvétel vagy szerződéskötés alkalmával a partnerlistában szereplő adatait újból meg kell adnia.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Kamerás megfigyelés (elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása)

Székhelyünk és telephelyünk területén az emberi élet, testi épség védelme, továbbá vagyonvédelem céljából, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk. Az általunk használt kamerarendszer élőképet közvetít és rögzít.

Az adatkezelés célja: területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) igénybevételével történő fenntartása, esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja:érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

A kezelt személyes adatok köre:az érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása, magatartása.

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori aktuális törvényi szabályozásnak megfelelően.

Adatfeldolgozó igénybevétele: nincs

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat

Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás vagy büntetőeljárás esetén az eljáró hatóság vagy bíróság felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Szvtv. 31. § (6) bek., Be. 71. § (1) bek., 141. § (2) bek. a) pontja, Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) bek., Szbtv. 75. § (1)
a) pontja]

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett a kamerával megfigyelt területre nem tud belépni.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne

semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Részletes adatkezelési tájékoztatónk a kamerás megfigyelésről kihelyezésre került székhelyünkön és telephelyünkön.

8. Kapcsolatfelvétel ügyfél által

A honlapunkon lehetőség van üzenet küldésére a név- és e-mailcím megadásával (http://autoszerviz.szerviztrade.hu/elerhetosegunk-2/), illetve telefonon és közvetlen e- mailküldéssel is elérhetőek vagyunk.

A kapcsolatfelvétel során Ön önként adja meg a személyes adatait, amelyeket a kapcsolatfelvételen túl egyébre célra nem is használunk fel.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás ügyféllel.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

A kezelt személyes adatok köre:név (vezeték- és utónév)/cégnév, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolatfelvétel során az érintett által feltárt egyéb személyes adat.

Az adatkezelés időtartama:a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, de legfeljebb a kapcsolatot felvevővel történő, a kapcsolatfelvétel alapját képező szerződés megkötéséig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelővel nem tudja felvenni a kapcsolatot.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9. Jelentkezés álláshirdetésre, ki nem választott jelentkező önéletrajzának további őrzése

Betöltetlen állásainkra önéletrajz elküldésével lehet jelentkezni. Az állás betöltéséről és a kiválasztásáról vagy nem kiválasztásáról értesítjük az összes jelentkezőt. A kiválasztott jelentkezők esetében a további adatkezelésre a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályok lesznek irányadóak.

A ki nem választott jelentkezőknek lehetőségük van hozzájárulni ahhoz, hogy egy esetleges későbbi álláslehetőség érdekében önéletrajzukat és annak esetleges mellékleteit az alább jelzett ideig megőrizzük, és így a jövőben más álláslehetőséggel esetlegesen megkeressük, állásinterjúra behívjuk. A ki nem választott jelentkezők ezzel kapcsolatos hozzájárulását a vonatkozó állás betöltéséről és a ki nem választásról szóló értesítéssel egyidejűleg kérjük, 30 napot biztosítva a hozzájárulás megadásához.

Az adatkezelés célja: aktuális vagy esetleges, jövőbeli betöltendő állásra való jelentkezés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, képzettségek és végzettségek, fénykép, motivációs levél vagy egyéb kísérőlevél, valamint az önéletrajzban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: a további őrzéshez való hozzájárulás hiánya esetén a vonatkozó állás betöltéséig, további őrzés esetén az érintett kérelmére való törlésig, de legfeljebb az önéletrajz benyújtásától számított 30 napig

Adatfeldolgozó igénybevétele: nincs

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tud jelentkezni Adatkezelő állásajánlatára. Ha pedig a ki nem választott jelentkező nem járul hozzá önéletrajza további őrzéséhez egy a későbbiekben megüresedett állásról, az érintettet Adatkezelő nem tudja értesíteni és állásinterjúra behívni, hacsak az érintett az önéletrajzát újból el nem küldi Adatkezelőnek.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne

semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

10. A honlap webanalitikai célú adatkezelése, cookie-k (sütik)

Adatkezelő honlapja (http://autoszerviz.szerviztrade.hu/) a Google Analytics alkalmazásával a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.A süti-beállításokat a honlapunk meglátogatásához használt böngészőjének beállításai között módosíthatja, ezen beállításokról az alábbi linkeken talál bővebb tájékoztatatást:

• Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• Safari

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], valamint Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

Jogos érdek megnevezése: Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a honlap felhasználóinak azonosításához és testreszabott kiszolgálásához.

A kezelt személyes adatok köre: A Google Analytics tevékenység alapján

Az adatkezelés időtartama: a honlap meglátogatásától számított legfeljebb a honlap meglátogatásától számított legfeljebb, az ügyfél által törlést kérelmező megkeresés időpontjáig.

Adatfeldolgozó igénybevétele: nincs

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:A felhasználó testreszabott kiszolgálását Adatkezelő nem tudja megvalósítani.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Részletes cookie-tájékoztatónkat itt találja: http://autoszerviz.szerviztrade.hu/cookie- hasznalat-szabalyzasa/

III. AZ IPARIKEREK és GÖRGŐK ÜZLETÁGBAN MEGJELENŐ EGYES ADATKEZELÉSEK

1. Árajánlatkéréssel, vásárlással, ügyfelekkel kötött szerződések teljesítésével, számlázással, könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Termékeinket díj ellenében nyújtjuk. Ezen díjakról ügyfeleink számára számlát állítunk ki. A számlázással, könyveléssel kapcsolatos adatkezelésünk az Sztv. rendelkezésein alapul.

Termékeink megvásárlásának első lépése az árajánlat-kérés. Az ügyfél árajánlatot kérhet a honlapon keresztül egy adatlap kitöltésével (név, e-mail cím, telefonszám, adószám, az üzenet szövege). Ugyanakkor árajánlatot az ügyfél kérhet ezen adatlap használata nélkül is, akár e- mailben, akár telefonon, de utóbbi esetben az árajánlat kérést e-mailben is meg kell erősíteni. A termékek megvásárlásával kapcsolatban az árajánlat-kérés és megrendelés folyamán megadott személyes adatokat kezeljük.

Az adatkezelés célja: ügyféllel kötött szerződés teljesítése, ideértve az alábbiakat: termékekkel kapcsolatos árajánlat kérése, termékek ügyfél által történő megrendelése, a szerződés teljesítése, az ellenérték meghatározása, számlázása, nemfizetés esetén annak behajtása, valamint ezzel kapcsolatos könyvelés.

Az adatkezelés jogalapja:olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint a Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja]

A kezelt személyes adatok köre: vezeték-és utónév / cégnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jogi személy ügyfél esetén képviselő neve, árajánlatkérés és rendelés során az érintett által megadott, más személyes adat.

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás
Progen Kft. 1118 Budapest, Homonna u. 8/A Ügyviteli rendszer biztosítása

Más adattovábbítás: nemfizetés esetén Adatkezelő az adós tartozásával kapcsolatos iratokat (számlák, rendelések) átadja a tartozás behajtásával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi irodának)

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], hogy a megkötött szerződés a részére teljesítésre kerüljön [Ptk. 6:137. § és 6:215. § (1) bek.].

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelő termékeit nem vásárolhatja meg.

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli) – a kötelező adatkezelés kivételével –
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

2. Partnerlista vezetése

Ügyfeleinkről folyamatosan aktualizált listát vezetünk a későbbi kapcsolattartás és esetleges későbbi üzletkötés céljából, egyéb célra nem használjuk. A partnerlista kizárólag az Ön által később kezdeményezett kapcsolattartásnak vagy későbbi esetleges szerződés megkötésének megkönnyítésére szolgál.

Az Ön kérésére természetesen haladéktalanul töröljük Önt a listáról.

Az adatkezelés célja:az érintett által kezdeményezés kapcsolattartás és az érintettel esetlegesen később kötött szerződés előkészítésének megkönnyítése.

Az adatkezelés jogalapja:Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

A jogos érdek megnevezése: Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy ügyfeleinek adatait ne kelljen minden egyes érintett általi kapcsolatfelvétel vagy újabb szerződéskötés során rögzítenie.

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és utónév/cég, székhely cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jogi személy esetén képviselő, kapcsolattartó, üzletkötő vezeték- és utóneve, e-mail címe és telefonszáma

Az adatkezelés időtartama: érintett kérelmére való törlésig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás
Progen Kft. 1118 Budapest, Homonna u. 8/A Ügyviteli rendszer biztosítása

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintettnek az újabb kapcsolatfelvétel vagy szerződéskötés alkalmával a partnerlistában szereplő adatait újból meg kell adnia.

A személyes adatok tárolásának módja:elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

1. Kamerás megfigyelés (elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása)

Székhelyünk és telephelyünk területén az emberi élet, testi épség védelme, továbbá vagyonvédelem céljából, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk. Az általunk használt kamerarendszer élőképet közvetít és rögzít.

Az adatkezelés célja: területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) igénybevételével történő fenntartása, esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja:érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

A kezelt személyes adatok köre:az érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása, magatartása.

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori aktuális törvényi szabályozásnak megfelelően.

Adatfeldolgozó igénybevétele: nincs

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
– – –

Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás vagy büntetőeljárás esetén az eljáró hatóság vagy bíróság felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Szvtv. 31. § (6) bek., Be. 71. § (1) bek., 141. § (2) bek. a) pontja, Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) bek., Szbtv. 75. § (1)
a) pontja]

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett a kamerával megfigyelt területre nem tud belépni.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Részletes adatkezelési tájékoztatónk a kamerás megfigyelésről kihelyezésre került székhelyünkön és telephelyünkön.

3. Kapcsolatfelvétel ügyfél által

A honlapunkon lehetőség van üzenet küldésére a név- és e-mailcím megadásával (http://kerekkereso.hu/elerhetosegeink/), illetve telefonon és közvetlen e-mailküldéssel is elérhetőek vagyunk.

A kapcsolatfelvétel során Ön önként adja meg a személyes adatait, amelyeket a kapcsolatfelvételen túl egyébre célra nem is használunk fel.

Az adatkezelés célja:kapcsolattartás ügyféllel.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: név (vezeték- és utónév)/cégnév, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolatfelvétel során az érintett által feltárt egyéb adat.

Az adatkezelés időtartama:a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, de legfeljebb a kapcsolatot felvevővel történő, a kapcsolatfelvétel alapját képező szerződés megkötéséig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelővel nem tudja felvenni a kapcsolatot.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4. Hírlevél küldése

Hírlevél útján tájékoztatjuk az arra feliratkozókat aktuális ajánlatainkról, újdonságainkról és akcióinkról.

Hírlevelünkre feliratkozni honlapunkon keresztül, teljes neve és e-mail címe megadásával tud.

A hírlevélre történő feliratkozás – a hírlevelek küldésén túl – semmilyen szolgáltatásunknak nem képezi feltételét.

Az adatkezelés célja:a hírlevélre feliratkozók részére hírlevél küldése (pl. aktuális újdonságokról, kedvezményekről, promóciókról).

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A kezelt személyes adatok köre:név (vezeték- és utónév), e-mail cím. Az adatkezelés időtartama:a hírlevélről történő leiratkozás napjáig. Adatfeldolgozó igénybevétele:
Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelőtől nem kap hírlevelet.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5. Szakmai tevékenységről fénykép készítése, közösségi oldalra való feltöltése

Előfordulhat, hogy tevékenységünk, szakmai rendezvényeken való részvételünk bemutatása céljából szakmai rendezvényeken, székhelyünkön vagy telephelyünkön fényképeket készítünk. Fényképeink nem egyetlen személyre fókuszálnak, hanem inkább életkép jellegűek. Fényképeink többsége munkavállalóinkat érinti, azonban előfordulhat, hogy azon ügyfeleink, érdeklődők is szerepelnek.

Ezen fényképek némelyikét Facebook (https://www.facebook.com/kerekkereso/) oldalunkra is fel szoktuk tölteni. Ezt követően a fényképekkel kapcsolatos adatkezelésre a Facebook és az Instagram adatvédelmi szabályai érvényesek. Ezen szabályokról az alábbi linkeken talál bővebb információt:

• Facebook

A fényképek készítéséhez és feltöltéséhez a fényképkészítés előtt kérjük az Önök hozzájárulását.

Az adatkezelés célja: Adatkezelő tevékenységének, szakmai rendezvényeken való részvételének bemutatása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: képmás.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére való törlésig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland Facebook működtetése

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintettről nem készül fénykép.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6. Jelentkezés álláshirdetésre, ki nem választott jelentkező önéletrajzának további őrzése

Betöltetlen állásainkra önéletrajz elküldésével lehet jelentkezni. Az állás betöltéséről és a kiválasztásáról vagy nem kiválasztásáról értesítjük az összes jelentkezőt. A kiválasztott jelentkezők esetében a további adatkezelésre a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályok lesznek irányadóak.

A ki nem választott jelentkezőknek lehetőségük van hozzájárulni ahhoz, hogy egy esetleges későbbi álláslehetőség érdekében önéletrajzukat és annak esetleges mellékleteit az alább jelzett ideig megőrizzük, és így a jövőben más álláslehetőséggel esetlegesen megkeressük, állásinterjúra behívjuk. A ki nem választott jelentkezők ezzel kapcsolatos hozzájárulását a vonatkozó állás betöltéséről és a ki nem választásról szóló értesítéssel egyidejűleg kérjük, 30 napot biztosítva a hozzájárulás megadásához.

Az adatkezelés célja: aktuális vagy esetleges, jövőbeli betöltendő állásra való jelentkezés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, képzettségek és végzettségek, fénykép, motivációs levél vagy egyéb kísérőlevél, valamint az önéletrajzban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: a további őrzéshez való hozzájárulás hiánya esetén a vonatkozó állás betöltésétől való értesítéstől számított legfeljebb 30 napig, további őrzés esetén az érintett kérelmére való törlésig, de legfeljebb az önéletrajz benyújtásától számított 30 napig.
Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Az érintett nem tud jelentkezni Adatkezelő állásajánlatára. Ha pedig a ki nem választott jelentkező nem járul hozzá önéletrajza további őrzéséhez egy a későbbiekben megüresedett állásról, az érintettet Adatkezelő nem tudja értesíteni és állásinterjúra behívni, hacsak az érintett az önéletrajzát újból el nem küldi Adatkezelőnek.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. A honlap webanalitikai célú adatkezelése, cookie-k (sütik)

Adatkezelő honlapja (http://kerekkereso.hu/) a Google Analytics alkalmazásával a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A süti-beállításokat a honlapunk meglátogatásához használt böngészőjének beállításai között módosíthatja, ezen beállításokról az alábbi linkeken talál bővebb tájékoztatatást:

• Internet Explorer

• Firefox
• Chrome
• Safari

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], valamint Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

Jogos érdek megnevezése: Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a honlap felhasználóinak azonosításához és testreszabott kiszolgálásához.

A kezelt személyes adatok köre: név/cégnév és székhely, ügyviteli rendszer partnerkód, üzletkötő, dátum, jelszó generálás/törlés, egyéb a felhasználótól kapott adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap meglátogatásától számított legfeljebb, az ügyfél által törlést kérelmező megkeresés időpontjáig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:A felhasználó testreszabott kiszolgálását Adatkezelő nem tudja megvalósítani.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Részletes cookie-tájékoztatónkat itt találja: http://kerekkereso.hu/cookies/

IV. A GARÁZSIPARI ÜZLETÁGBAN MEGJELENŐ EGYES ADATKEZELÉSEK

2. Tárgyalási emlékeztetők

Ügyfeleink elsősorban cégek és egyéni vállalkozók., Ezért ennek érdekében, előre egyeztetett módon látogatást teszünk székhelyükön, telephelyükön. Ezen látogatásokról ún. tárgyalási emlékeztetőket veszünk fel. Az emlékeztetőket CMR-alapú, vállalatirányítási rendszerben vezetjük.

Az adatkezelés célja: Adatkezelő ügyfelei igényeinek felmérése, az ügyfélnél tett látogatáson történtek feljegyzése.

Az adatkezelés jogalapja:az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges[GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó neve (vezeték- és utónév), cégnév, e-mail címe és telefonszáma, székhely címe, telephely címe, valamint a helyszíni látogatásban az ügyfél oldaláról résztvevő, képviselő, más személy neve (vezeték- és utónév), valamint a helyszíni látogatáson esetlegesen feltárt más, egyéb személyes adat.

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás
Progen Kft. 1118 Budapest, Homonna u. 8/A Ügyviteli rendszer biztosítása

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelőérintett székhelyén vagy telephelyén nem tesz igény felmerülési célú látogatást.

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

3. Árajánlatkéréssel, vásárlással, ügyfelekkel kötött szerződések teljesítésével, számlázással, könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Termékeinket díj ellenében nyújtjuk. Ezen díjakról ügyfeleink számára számlát állítunk ki. A számlázással, könyveléssel kapcsolatos adatkezelésünk az Sztv. rendelkezésein alapul.

Termékeink megvásárlásának első lépése az árajánlat-kérés. Az ügyfél árajánlatot kérhet a honlapon keresztül egy adatlap kitöltésével (név, e-mail cím, telefonszám, adószám, az üzenet szövege). Ugyanakkor árajánlatot az ügyfél kérhet ezen adatlap használata nélkül is, akár e- mailben, akár telefonon. A termékek megvásárlásával kapcsolatban az árajánlat-kérés és megrendelés folyamán megadott személyes adatokat kezeljük.

A rendelés átvételére kizárólag az ügyfél képviselője vagy annak meghatalmazottja jogosult. Meghatalmazással eljáró átvevő esetén a meghatalmazást megőrizzük. Nagyobb értékhatár felett (500 000,- Ft) az áruátvevő személy beazonosítása érdekében elkérjük az átvevő személy valamilyen fényképes igazolványát (pl. jogosítvány, személyi igazolvány), és arról fénymásolatot készítünk.

Az adatkezelés célja: ügyféllel kötött szerződés teljesítése, ideértve az alábbiakat: termékekkel kapcsolatos árajánlat kérése, termékek ügyfél által történő megrendelése, megrendelés átvételére jogosult személy beazonosítása, a szerződés teljesítése, az ellenérték meghatározása, számlázása, nemfizetés esetén annak behajtása, valamint ezzel kapcsolatos könyvelés.

Az adatkezelés jogalapja:olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], hogy a megrendelt terméket annak címzettje (az átvételre jogosult személyen át) vegye át.

A kezelt személyes adatok köre:
vezeték-és utónév / cégnév, lakcím, székhelycím, e-mail cím, telefonszám, jogi személy ügyfél esetén képviselő neve, árajánlatkérés és rendelés során az érintett által megadott, más személyes adat, és a termék átvételére meghatalmazott személy vezeték- és utóneve, arcképmása és szükség esetén más személyi okmányban szereplő személyes adata.

Az adatkezelés időtartama:a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás
Progen Kft. H-1118 Budapest, Homonna u. 8/A Ügyviteli rendszer biztosítása

Más adattovábbítás: nemfizetés esetén Adatkezelő az adós tartozásával kapcsolatos iratokat (számlák, rendelések) átadja a tartozás behajtásával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi irodának)

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], hogy a megkötött szerződés a részére teljesítésre kerüljön [Ptk. 6:137. § és 6:215. § (1) bek.].

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelő termékeit nem vásárolhatja meg.

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli) – a kötelező adatkezelés kivételével –
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4. Partnerlista vezetése

Ügyfeleinkről folyamatosan aktualizált listát vezetünk a későbbi kapcsolattartás és esetleges későbbi üzletkötés céljából, egyéb célra nem használjuk. A partnerlista kizárólag az Ön által később kezdeményezett kapcsolattartásnak vagy későbbi esetleges szerződés megkötésének megkönnyítésére szolgál.

Az Ön kérésére természetesen haladéktalanul töröljük Önt a listáról.

Az adatkezelés célja:az érintett által kezdeményezés kapcsolattartás és az érintettel esetlegesen később kötött szerződés előkészítésének megkönnyítése.

Az adatkezelés jogalapja:Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

A jogos érdek megnevezése: Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy ügyfeleinek adatait ne kelljen minden egyes érintett általi kapcsolatfelvétel vagy újabb szerződéskötés során rögzítenie.

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és utónév/cég, székhely cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jogi személy esetén képviselő, kapcsolattartó, üzletkötő vezeték- és utóneve, e-mail címe és telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama:érintett kérelmére való törlésig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás
Progen Kft. H-1118 Budapest, Homonna u. 8/A Ügyviteli rendszer biztosítása

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintettnek az újabb kapcsolatfelvétel vagy szerződéskötés alkalmával a partnerlistában szereplő adatait újból meg kell adnia.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5. Kamerás megfigyelés (elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása)

Székhelyünk és telephelyünk területén az emberi élet, testi épség védelme, továbbá vagyonvédelem céljából, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk. Az általunk használt kamerarendszer élőképet közvetít és rögzít.

Az adatkezelés célja: területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) igénybevételével történő fenntartása, esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja:érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

A kezelt személyes adatok köre:az érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása, magatartása.

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori aktuális törvényi szabályozásnak megfelelően.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás

Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás vagy büntetőeljárás esetén az eljáró hatóság vagy bíróság felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Szvtv. 31. § (6) bek., Be. 71. § (1) bek., 141. § (2) bek. a) pontja, Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) bek., Szbtv. 75. § (1)
a) pontja]

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett a kamerával megfigyelt területre nem tud belépni.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Részletes adatkezelési tájékoztatónk a kamerás megfigyelésről kihelyezésre került székhelyünkön és telephelyünkön.

6. Kapcsolatfelvétel ügyfél által

A honlapunkon lehetőség van üzenet küldésére a név- és e-mailcím megadásával (http://szervizberendezesek.hu/elerhetosegunk/), illetve telefonon és közvetlen e-mailküldéssel is elérhetőek vagyunk.

A kapcsolatfelvétel során Ön önként adja meg a személyes adatait, amelyeket a kapcsolatfelvételen túl egyébre célra nem is használunk fel.

Az adatkezelés célja:kapcsolattartás ügyféllel.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] A kezelt személyes adatok köre: név (vezeték- és utónév)/cégnév, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolatfelvétel során az érintett által feltárt egyéb adat.

Az adatkezelés időtartama:a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, de legfeljebb a kapcsolatot felvevővel történő, a kapcsolatfelvétel alapját képező szerződés megkötéséig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat

Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelővel nem tudja felvenni a kapcsolatot.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Hírlevél küldése

Hírlevél útján tájékoztatjuk az arra feliratkozókat aktuális ajánlatainkról, újdonságainkról és akcióinkról.

Hírlevelünkre feliratkozni honlapunkon keresztül, teljes neve/cégneve és e-mail címe megadásával tud.

A hírlevélre történő feliratkozás – a hírlevelek küldésén túl – semmilyen szolgáltatásunknak nem képezi feltételét.

Az adatkezelés célja:a hírlevélre feliratkozók részére hírlevél küldése (pl. aktuális újdonságokról, kedvezményekről, promóciókról).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: név/cég név (vezeték- és/vagy utónév), e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről történő leiratkozás napjáig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelőtől nem kap hírlevelet.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8. Szakmai tevékenységről fénykép készítése, közösségi oldalra való feltöltése

Előfordulhat, hogy tevékenységünk, szakmai rendezvényeken való részvételünk bemutatása céljából szakmai rendezvényeken, székhelyünkön vagy telephelyünkön fényképeket készítünk. Fényképeink nem egyetlen személyre fókuszálnak, hanem inkább életkép jellegűek. Fényképeink többsége munkavállalóinkat érinti, azonban előfordulhat, hogy azon ügyfeleink, érdeklődők is szerepelnek.

Ezen fényképek némelyikét Facebook (https://www.facebook.com/Szervizbook/) és Instagram oldalunkra (https://www.instagram.com/szerviztrade) is fel szoktuk tölteni. Ezt követően a fényképekkel kapcsolatos adatkezelésre a Facebook és az Instagram adatvédelmi szabályai érvényesek. Ezen szabályokról az alábbi linkeken talál bővebb információt:

• Facebook
• Instagram

A fényképek készítéséhez és feltöltéséhez a fényképkészítés előtt kérjük az Önök hozzájárulását.

Az adatkezelés célja: Adatkezelő tevékenységének, szakmai rendezvényeken való részvételének bemutatása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: képmás.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére való törlésig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Facebook és Instagram működtetése

Dublin 2 Ireland

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintettről nem készül fénykép.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9. Jelentkezés álláshirdetésre, ki nem választott jelentkező önéletrajzának további őrzése

Betöltetlen állásainkra önéletrajz elküldésével lehet jelentkezni. Az állás betöltéséről és a kiválasztásáról vagy nem kiválasztásáról értesítjük az összes jelentkezőt. A kiválasztott jelentkezők esetében a további adatkezelésre a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályok lesznek irányadóak.

A ki nem választott jelentkezőknek lehetőségük van hozzájárulni ahhoz, hogy egy esetleges későbbi álláslehetőség érdekében önéletrajzukat és annak esetleges mellékleteit az alább jelzett ideig megőrizzük, és így a jövőben más álláslehetőséggel esetlegesen megkeressük, állásinterjúra behívjuk.

Az adatkezelés célja: aktuális vagy esetleges, jövőbeli betöltendő állásra való jelentkezés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, képzettségek és végzettségek, fénykép, motivációs levél vagy egyéb kísérőlevél, valamint az önéletrajzban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: a további őrzéshez való hozzájárulás hiánya esetén a vonatkozó állás betöltéséig, további őrzés esetén az érintett kérelmére való törlésig, de legfeljebb az önéletrajz benyújtásától számított 30 napig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Az érintett nem tud jelentkezni Adatkezelő állásajánlatára. Ha pedig a ki nem választott jelentkező nem járul hozzá önéletrajza további őrzéséhez egy a későbbiekben megüresedett állásról, az érintettet Adatkezelő nem tudja értesíteni és állásinterjúra behívni, hacsak az érintett az önéletrajzát újból el nem küldi Adatkezelőnek.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

10. A honlap webanalitikai célú adatkezelése, cookie-k (sütik)

Adatkezelő honlapja (http://szervizberendezesek.hu/) a Google Analytics alkalmazásával a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A süti-beállításokat a honlapunk meglátogatásához használt böngészőjének beállításai között módosíthatja, ezen beállításokról az alábbi linkeken talál bővebb tájékoztatatást:

• Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• Safari

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], valamint Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

Jogos érdek megnevezése: Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a honlap felhasználóinak azonosításához és testreszabott kiszolgálásához.

A kezelt személyes adatok köre: A Google Analytics tevékenység alapján

Az adatkezelés időtartama: a honlap meglátogatásától számított legfeljebb a honlap meglátogatásától számított legfeljebb, az ügyfél által törlést kérelmező megkeresés időpontjáig.

Adatfeldolgozó igénybevétele: nincs

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozói feladat
Inzeonit Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. szerver karbantartás

Más adattovábbítás: –

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:A felhasználó testreszabott kiszolgálását Adatkezelő nem tudja megvalósítani.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Részletes cookie-tájékoztatónkat itt találja: http://szervizberendezesek.hu/cookie-hasznalat- szabalyzasa/